Μοριοδοτούμενα σεμινάρια

Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education,  πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων με κωδικό αδείας 6603, διοργανώνει εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Τα σεμινάρια διεξάγονται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας ακαδημαϊκών προδιαγραφών για την εξ'αποστάσεως τηλεεκπαίδευση (LMS)

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παροχής υπηρεσιών τηλεκατάρτισης όπως ορίζονται από τους Δημόσιους Φορείς (ενδεικτικά προδιαγραφές συστημάτων, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης τηλεκατάρτισης, προδιαγραφές μαθημάτων, καταγραφή και εξαγωγή δεδομένων (reports) κλπ) καθορίζονται ως εξής:

Η τηλεκατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο να έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζομένων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης (userauthentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών, οργάνωση καταρτιζομένων σε ψηφιακή τάξη

• Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος

• Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports) Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης και από ένα Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated).

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις πληρούνται σε όλα τα εξ αποστάσεως προγράμματα μας και επιπλέον από τον Γενάρη του 2017 υιοθετούμε, ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ με κωδικό αδείας 6603, το Εθνικό Πλαίσιο για την διασφάλιση της ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση, το οποίο σε γενικές γραμμές περιγράφεται με τις 3 παρακάτω βασικές αρχές:

1.        Ποιότητα στο Πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης (δομές, διδακτικό υλικό, προγράμματα και εκπαιδευτικοί)

2.        Ποιότητα στις διαδικασίες (διδακτικές μέθοδοι και εφαρμογή)

3.        Ποιότητα στις εκροές δηλαδή στα αποτελέσματα της μάθησης, στις γνώσεις, στις δεξιότητες, στις ικανότητες  που αποκτώνται στο τέλος μιας μαθησιακής διαδρομής.

Απώτερος στόχος είναι η απόκτηση υπεραξίας μιας Βεβαίωσης Παρακολούθησης-Επιμόρφωσης  από οποιοδήποτε πρόγραμμα κατάρτισης μας.

Όλοι οι εν δυνάμει μαθητές μας βάσει των παραπάνω αλλαγών που εφαρμόζουμε στα προγράμματα σπουδών μας μετά το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάρτισης τους θα λάβουν:

1.        Βεβαίωση Παρακολούθησης – Επιμόρφωσης (δείτε το πρότυπο)

2.        Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET. (δείτε το πρότυπο)

3.        Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση από μέρους μας αποδίδεται και επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος σπουδών που έχει επιλέξει (αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου, δείτε το πρότυπο)  

Όλα τα παραπάνω έντυπα χορηγούνται στους σπουδαστές μας προς διαφοροποίηση τους για την απόδειξη του μαθησιακού αποτελέσματος που θα κατέχουν μετά την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος σπουδών.

Δείτε τι είναι το δίκτυο του ECVET  και το Εθνικό Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση για την Δια Βίου Μάθηση (π3) από τον ΕΟΠΠΕΠ

Children categories

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Σχολική Συμβουλευτική

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Σχολική Συμβουλευτική

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 17/07/2017 Εγγραφές έως: 14/07/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 06/06/2017 Εγγραφές έως: 02/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο σττην Σχολική Ψυχολογία

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο σττην Σχολική Ψυχολογία

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 28/07/2017  Εγγραφές έως: 31/07/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο σττην Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης στήριξης

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο σττην Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης στήριξης

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος:  22/05/2017   Εγγραφές έως: 19/05/2017       Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Σεμινάριο στην Οργάνωση και το Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

Σεμινάριο στην Οργάνωση και το Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους

Διάρκεια 100 ώρες, 1 μήνας    

Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 (Σεμινάριο που προσφέρεται δωρεάν σε σπουδαστές που μας έχουν επιλέξει για την επιμόρφωση τους για 1 ή παραπάνω εξ΄αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια)

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο Εισαγωγής στη Συμβουλευτική

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο Εισαγωγής στη Συμβουλευτική

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος:  31/07/2017  Εγγραφές έως: 28/07/2017       Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Aνάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Aνάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων (Soft Skills)

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/06/2017 Εγγραφές έως: 16/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 06/06/2017     Εγγραφές έως: 02/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στις Σχολές γονέων: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Στελεχών

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στις Σχολές γονέων: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Στελεχών

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 03/07/2017   Εγγραφές έως: 30/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων

Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 31/07/2017  Εγγραφές έως: 28/07/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην συμβολή της Ηγεσίας στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην συμβολή της Ηγεσίας στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/5/2017  Εγγραφές έως: 22/5/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 17/07/2017 Εγγραφές έως: 14/07/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Πώς «χτίζεται» η αποτελεσματική εργασιακή ομάδα (Team Building)

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στο Πώς «χτίζεται» η αποτελεσματική εργασιακή ομάδα (Team Building)

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/06/2017 Εγγραφές έως: 16/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Διαχείρισης Καριέρας (Career Management)

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Διαχείρισης Καριέρας (Career Management)

Διάρκεια 300 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 22/05/2017  Εγγραφές έως: 19/05/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διαχείριση Συγκρούσεων και Αντιμετώπιση Κρίσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διαχείριση Συγκρούσεων και Αντιμετώπιση Κρίσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 17/07/2017 Εγγραφές έως: 14/07/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο Εισαγωγής στο Mentoring

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο Εισαγωγής στο Mentoring

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος:  06/06/2017 Εγγραφές έως:  02/06/2017       Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)

Διάρκεια 200 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος:  22/05/2017  Εγγραφές έως: 19/05/2017       Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Τέχνη της Διαπραγμάτευσης στην Επίλυση Διαφορών (Negotiation Skills)

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Τέχνη της Διαπραγμάτευσης στην Επίλυση Διαφορών (Negotiation Skills)

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 03/072017   Εγγραφές έως: 30/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στους Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στους Φύλακες Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/06/2017    Εγγραφές έως: 16/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Βελτίωση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Βελτίωση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/06/2017 Εγγραφές έως: 16/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 270€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στη Συμβουλευτική, τον Eπαγγελματικό Προσανατολισμό και το Μentoring

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στη Συμβουλευτική, τον Eπαγγελματικό Προσανατολισμό και το Μentoring

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 06/06/2017   Εγγραφές έως: 02/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική & μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική & μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 11/09/2017     Εγγραφές έως: 08/09/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική & Μεθοδολογία των θετικών επιστημών

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική & Μεθοδολογία των θετικών επιστημών

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 22/05/2017   Εγγραφές έως: 19/05/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια 400 ώρες, 3 μήνες     Έναρξη τμήματος: 03/07/2017 Εγγραφές έως: 30/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 290€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 03/07/2017   Εγγραφές έως: 30/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/06/2017     Εγγραφές έως: 16/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή, την Διαφοροποίηση και την Ανάπτυξη Προγραμμάτων

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή, την Διαφοροποίηση και την Ανάπτυξη Προγραμμάτων

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 31/07/2017    Εγγραφές έως: 28/7//2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στον Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στον Θεσμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Και Κατάρτισης

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 17/07/2017      Εγγραφές έως: 14/07/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/06/2017     Εγγραφές έως: 16/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 03/07/2017   Εγγραφές έως: 30/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 03/07/2017    Εγγραφές έως: 30/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διάρκεια 250 ώρες, 2 μήνες     Έναρξη τμήματος: 19/062017     Εγγραφές έως: 16/06/2017        Κατεβάστε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 6/6/17 ΜΕ ΜΟΛΙΣ 190€ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ! ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ.


Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 190€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διάρκεια 300 ώρες, 3 μήνες     Έναρξη τμήματος: 26/04/2017   Εγγραφές εως: 23/04/2017  Kατεβάστε εδω : ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με το πέρας του προγράμματος χορηγούνται 1. Βεβαίωση Παρακολούθησης 2. Συνοδευτικό έντυπο Εuropass 3. Αναλυτική Βαθμολογία & πορεία των σπουδαστών

Κόστος σεμιναρίου από 290€ και ταυτόχρονη δωρεάν συμμετοχή σε μοριοδοτούμενο σεμινάριο διάρκειας 100 ωρών.

Δείτε την αναλυτική τιμολογιακή πολιτική επιλέγοντας τον θεματικό τίτλο του σεμιναρίου. 

View items...