Θεματικές ενότητες

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

1. Εισαγωγή σε έννοιες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

2.Πολυπολιστισμικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

3.Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο - παραδείγματα

4.Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητα στην εκπαίδευση

5.Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαπολιτισμική διαχείρηση της ετερότητας

6.Πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία

7.Η συμβολή της λογοτεχνίας στην διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας

8.Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα

9. Διαπολιτισμικότητα - πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων

10. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

11. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διγλωσσία

12. Στερεότυπα και προκαταλήψεις