Θεματικές Ενότητες

Θεματικές ενότητες – μαθησιακά αποτελέσματα

1. Επιχειρηματική Ηθική και πράξη:
• H έννοια και το περιεχόμενο της ΕΚΕ
• Τα πεδία αναφοράς, οι αξίες και οι αρχές της ΕΚΕ
• Θεσμικό πλαίσιο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
• Κατευθυντήριες οδηγίες από διεθνή πρότυπα, οι στόχοι ΟΗΕ

2. Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
• Χάραξη στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματωμένη στον επιχειρησιακό στρατηγικό σχεδιασμό
• Περιγραφή και ανάπτυξη της κουλτούρας του οργανισμού με βάση τις Αρχές, τις Αξίες και τις οδηγίες της ΕΚΕ
• Δημιουργία Κώδικα Ηθικής, χάραξη αξιών του οργανισμού
• Εκπόνηση οδηγών, κανονισμών λειτουργίας του οργανισμού και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ
• Ο ρόλος του Διευθυντή ΕΚΕ του οργανισμού

3. Marketing Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
• Μarketing: Διαχείρηση προβολής & διαφήμισης των εταιρικών προγραμμάτων EKE και αύξηση της brandvalue του οργανισμού
• Ενδοεταιρική επικοινωνία και ανάμειξη των εργαζομένων

4. Απολογισμός ΕΚΕ:
• Σκοπός: Ο Απολογισμός ως στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη του οργανισμού
• Θεσμικό πλαίσιο, υποχρεώσεις από τον νόμο και κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών προτύπων

5. Πρακτική άσκηση – Μελέτες περίπτωσης:
• Πρακτικές από εταιρείες της Ελλάδας και του κόσμου
• Παρακολούθηση προγραμμάτων ΕΚΕ και του αντίκτυπου που είχαν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την επωνυμία της επιχείρησης
• Παραδείγματα προώθησης και προβολής της Υπεύθυνης εικόνας της Επιχείρησης ή του Οργανισμού

6. Εκπόνηση εργασίας – Σχεδιασμός προγράμματος ΕΚΕ
• Εκπόνηση από τους εκπαιδευομένους πλήρους πλάνου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ευθυγραμμισμένο με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης ή του οργανισμού